ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National Corpus
შესვლა

Design & implementation: Design & implementation: Paul Meurer, Universitetet i Bergen, CLARINO Centre, 2024 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2024