ართული ნის როვნული ორპუსი
The Georgian National CorpusGRC :: ძიება
მარტივი ძიება | აირჩიე რთული ძიება

აკრიფეთ საძიებელი სიტყვაფორმა ან ფრაზა:
შეზღუდეთ ძიება მახასიათებლების მიხედვით:
ავტორი:[აირჩიე]


Design & implementation: Design & implementation: Paul Meurer, Universitetet i Bergen, CLARINO Centre, 2021 | Copyright (C) GNC Project 2011 – 2021